Повилика растение паразит

Повилика растение паразит

Содержание

Варианты вопросов:

 • Рассказ Николая Лескова «Отборное …».
 • Название бактерии кокк в переводе с греческого.
 • Плод, емя злаков
 • Ядро любой зерновой культуры, обычно хлебной зерновой культуры. Также может употребляться в единственном числе в качестве собирательного существительного для обозначения больших объёмов зёрен произвольных культур
 • Анекдот 60-х: «Если победит коммунизм во всем мире, где мы будем… покупать»- вставьте пропущенное слово
 • Главная ценность хлебных злаков
 • Зреет в колосе
 • Из чего вырастает пшеница
 • Им петух подавился
 • Исходное сырье для получения муки
 • Исходный материал для получения муки
 • Название бактерии кокк в переводе с греческого
 • Несмолотая мука
 • Отделяется от плевел
 • Отделенное от плевел
 • Плод злаков
 • Плод полбы
 • Плод пшеницы
 • Плод хлебных злаков
 • Продукт из злачных мест
 • Просо
 • Рациональное …
 • Семена хлебных злаков
 • Семена, засыпаемые в закрома
 • Семя в колосе
 • Семя полбы
 • Семя хлебных злаков
 • Ср. крупинка, кроха, мелкая частица чего, или целое крошечных размеров, крупнее пыли, муки, но мельче жеребейка; семячко растения. Икряное зерно. Бисерное, жемчужное зерно. Золото попадается зернами. Камень крупного или мелкого зерна, крупно- и мелко
 • Стар. крупная, окатистая жемчужина
 • То, чем была мука до мельницы
 • То, что перемалывают на муку
 • Урожайный объект борьбы хлебороба
 • Что отделяют от плевел
 • Что хранят в амбаре
 • Плод, семя злаков
 • Стихотворение В. Брюсова
 • Что выделяет веялка из вороха
 • Чем платилось дякло? (налог)
 • Дерть — это измельченное …
 • Рациональное, что есть не в каждом сказанном
 • Что сортирует триер
 • Семя злаков
 • Колхозный товар
 • Кукурузное, пшеничное
 • Кофейный плод
 • Рациональное в сказанном
 • Жемчужное …
 • Его очищают от плевел
 • Из чего вырастает пшеница?
 • Что выделяет веялка из вороха?
 • Что сортирует триер?
 • Что хранят в амбаре?
 • Что отделяют от плевел?

По­ви­ти­ця — брон­зо­вий при­зер ка­ран­тин­но­го рей­тин­гу

Цей своєрідний бур’ян — по­ви­ти­ця . І всьо­го у світі на­ра­хо­вується близь­ко 275 йо­го видів, із яких в Ук­раїні на­разі на­явні 14, зо­к­ре­ма: по­ви­ти­ця по­льо­ва (Cuscuta campestris Yunck.), п. Ле­ма­на (C. Lehmanniana Bge.), п. од­но­стовпчи­ко­ва (C. monogyna Vahl.), п. євро­пейсь­ка (C. europaea L.), п. ко­ню­ши­но­ва (С. trifolii Babingt.), п. льо­но­ва (C. epilinum Weihe), п. хме­ле­подібна (C. lupuliformis Krocer), п. ви­ко­ва (C. viciae Koch.) та ін. Гос­по­дарсь­ке зна­чен­ня се­ред них ма­ють ли­ше перші чо­ти­ри ви­ди, тоді як інші або зустріча­ють­ся в аг­ро­це­но­зах по­оди­но­ко, або роз­ви­ва­ють­ся пе­ре­важ­но на ди­ко­рослій рос­лин­ності. Ра­зом із тим, усі во­ни на­ле­жать до об’єктів внутрішньо­го ка­ран­ти­ну і по­тенційно є над­зви­чай­но не­без­печ­ни­ми.

Перш за все, це сто­сується по­ви­тиці по­льо­вої,рослини паразиту, яка ра­зом із ам­б­розією по­ли­но­ли­с­тою та гірча­ком ро­же­вим вхо­дить до чільної трійки найзлісніших ка­ран­тин­них бур’янів Ук­раїни — як за те­ри­торією по­ши­рен­ня, так і за рівнем шко­до­чин­ності. У струк­турі по­ви­ти­це­вих цей вид зай­має доміну­ю­че місце (по­над 99%), тож ко­ли го­во­рять про ура­жен­ня рос­лин по­ви­ти­цею, то най­частіше ма­ють на увазі са­ме йо­го.

По­ши­рен­ня в Ук­раїні

Батьківщи­ною по­ви­тиці по­льо­вої, рослини паразиту, вва­жа­ють Північну Аме­ри­ку, звідки во­на й по­ши­ри­ла­ся всім світом, пе­ре­важ­но ра­зом із насінням різно­манітних сільгоспкуль­тур. В Європі її бу­ло ви­яв­ле­но близь­ко 1900 р., а вже у 1914-му цей ка­ран­тин­ний емігрант-аг­ре­сор «про­пи­сав­ся» і в Ук­раїні, на Оде­щині. Са­ме тут по­ви­ти­ця на­ту­ралізу­ва­лась і по­ча­ла швид­ко по­ши­рю­ва­ти­ся далі з не­о­чи­ще­ним насіннєвим ма­теріалом лю­цер­ни та ко­ню­ши­ни.

Ми­ну­ле століття бу­ло вкрай спри­ят­ли­вим для «роз­се­лен­ня» цьо­го не­без­печ­но­го ад­вен­тив­но­го ви­ду, тож на­разі він зустрічається в усіх грун­то­во-кліма­тич­них зо­нах країни. За ос­танніми да­ни­ми Дер­жав­ної ве­те­ри­нар­ної та фіто­санітар­ної служ­би Ук­раїни (ста­ном на 01.01.2014 р.), аре­ал по­ви­тиці по­льо­вої охоп­лює прак­тич­но всі об­ласті Сте­пу, Лісо­сте­пу (за ви­нят­ком Тер­нопільської та Чер­кась­кої обл.) та Полісся (окрім Іва­но-Франківської та Рівненсь­кої обл.) на за­гальній площі близь­ко 31,5 тис. га. Найбільші площі засмічен­ня грунтів бур’яном відміче­но у За­порізькій
(9239,9 га), Хер­сонській (6290,3), Ми­ко­лаївській (5680,1), Одеській (1492,5) об­ла­с­тях та АР Крим (7167,5 га).

Слід відміти­ти, що на по­чат­ку 2000-х років пло­ща сільго­с­пугідь, за­­смі­че­них по­ви­ти­цею по­льо­вою, рослиною паразитом, до­ся­га­ла май­же 70 тис. га. Тож, як ба­чи­мо, за ос­таннє де­ся­тиліття за­вдя­ки гра­мот­но­му про­ве­ден­ню ком­плек­су ка­ран­тин­них за­ходів із ло­калізації та ліквідації во­гнищ цьо­го бур’яну рослини паразиту площі, за­ра­жені ним, змен­ши­ли­ся більш ніж удвічі.
Крім то­го, на те­ри­торії Ук­раїни об­ме­же­но по­ши­рені ще три ви­ди по­ви­тиці: п. Ле­ма­на — 4,62 га (АР Крим, Дніпро­пе­т­ровсь­ка та Лу­гансь­ка обл.), п. од­но­стовпчи­ко­ва — 3,94 (За­порізька, Лу­гансь­ка та Харківська обл.), п. євро­пейсь­ка зустрічається ли­ше в Лу­ганській об­ласті (0,001 га).

Біологічні особ­ли­вості

По­ви­ти­ця по­льо­ва — пе­ре­важ­но од­норічна рос­ли­на-паразит . Розмно­жується як насінням, так і ве­ге­та­тив­но — ча­ст­ка­ми стеб­ла. Насіння повитиці дружніше про­ро­с­тає із гли­би­ни 2–3, макс. — 6 см за прогріван­ня грун­ту до 16…25°С, хо­ча мо­же про­ро­ста­ти і за 5…7°С. То­му за­леж­но від по­год­них умов вес­ня­но­го періоду по­яву сходів відміча­ють із по­чат­ку квітня і до дру­гої по­ло­ви­ни трав­ня. За не­спри­ят­ли­вих умов (гли­бо­ке за­ля­ган­ня насіння в грунті, по­су­ш­ли­ва вес­на) про­ро­с­тан­ня по­ви­тиці мо­же за­тяг­ну­ти­ся аж до кінця лип­ня (сприяє цьо­му та­кож твер­да, по­га­но про­ник­на для во­ди, насіннєва обо­лон­ка).
Насіння по­ви­тиці польової скла­дається зі спіраль­но-зігну­то­го за­род­ка та по­жив­ної драг­ли­с­тої білко­вої ма­си. Під час про­ро­с­тан­ня насіння за­ро­док роз­прям­ляється, по­тов­ще­ний йо­го кінець, ук­ри­тий біля ос­но­ви пуч­ком без­барв­них во­лосків (ре­ду­ко­вані корінці), вро­с­тає у грунт і по­чи­нає по­гли­на­ти во­ду. У цей час мо­ло­да рос­ли­на жи­вить­ся ви­нят­ково за ра­ху­нок білка насіння. Про­ти­леж­ний кінець про­ро­ст­ка, звільнив­шись від насіннєвої обо­лон­ки, підіймається вер­ти­каль­но і по­чи­нає ро­би­ти обер­тові ру­хи за го­дин­ни­ко­вою стрілкою у по­шу­ках рос­ли­ни-гос­по­да­ря. Са­мостійний роз­ви­ток сходів по­ви­тиці три­ває від п’яти днів до декількох тижнів, до­ся­га­ю­чи до­вжи­ни стеб­ла до 25–30 см. Як­що про­тя­гом цьо­го ча­су бур’ян не знай­де собі об’єкта для «ек­сплу­а­тації», який йо­го поїти­ме-го­ду­ва­ти­ме, то ги­не.

Знай­шов­ши «жерт­ву», по­ви­ти­ця дво­ма-трьо­ма обер­та­ми об­ви­ває її і візу­аль­но на­чеб­то при­зу­пи­няє свій ріст. У цей час, ви­ко­ри­с­то­ву­ю­чи по­живні ре­чо­ви­ни із ниж­ньої ча­с­ти­ни стеб­ла, про­ро­с­ток по­ви­тиці, у місцях до­ти­ку з ура­же­ною рос­ли­ною, ут­во­рює особ­ливі ор­га­ни — га­у­с­торії (або простіше ка­жу­чи — при­со­с­ки). За їхньою до­по­мо­гою па­ра­зит гли­бо­ко про­ни­кає у камбій та провідні тка­ни­ни по­шко­д­же­ної рос­ли­ни і по­чи­нає вби­ра­ти з рос­ли­ни во­ду із роз­чи­не­ни­ми у ній по­жив­ни­ми ре­чо­ви­на­ми, які над­хо­дять із грун­ту. З ут­во­рен­ням га­у­с­торій про­ро­с­ток втра­чає зв’язок із грун­том і повністю пе­ре­хо­дить на па­ра­зи­тич­ний спосіб жит­тя.

Закріпив­шись на рос­лині-гос­по­дарі, па­ра­зит по­сту­по­во обплітає її по спіралі, роз­га­лу­жується і пе­ре­хо­дить на сусідні рос­ли­ни. Для по­ви­тиці польової ха­рак­тер­ний прак­тич­но не­об­ме­же­ний ріст та здатність до га­лу­жен­ня, а то­му один ек­земп­ляр па­ра­зи­та за порівня­но ко­рот­кий період мо­же об­плу­та­ти де­сят­ки сусідніх рос­лин. Як світло­люб­ний вид по­ви­ти­ця по­льо­ва роз­ви­вається у се­редніх та верхніх яру­сах рос­лин.

У другій по­ло­вині літа, у міру то­го, як ак­тивність ве­ге­та­тив­но­го рос­ту рос­лин спа­дає і зго­дом цей про­цес при­пи­няється, змен­шується і над­хо­д­жен­ня по­жив­них ре­чо­вин у стеб­ла по­ви­тиці польової. Її ве­ге­та­тив­ний ріст та­кож по­сту­по­во за­вер­шується, і рос­ли­ни пе­ре­хо­дять до ут­во­рен­ня квіток (тоб­то ге­не­ра­тив­но­го рос­ту) та пло­до­но­шен­ня. Цвітіння по­ви­тиці польової спо­с­терігається у червні — серпні, пло­до­но­шен­ня ж три­ває із лип­ня до пізньої осені. За­зви­чай період цвітіння за­ле­­­жить від ча­су про­ро­с­тан­ня її насін­ня — на­весні чи пізніше, влітку. Теп­ла по­го­да сприяє більш ран­нь­о­му ма­со­во­му цвітінню, тоді як про­хо­лод­на — за­три­мує йо­го. Слід відміти­ти, що у період пло­до­но­шен­ня у стеб­лах по­ви­тиці польової, рослини-паразиту, не­суттєво збільшується вміст хло­рофілу, ут­во­рю­ють­ся по­ри, особ­ли­во біля га­у­с­торій та квітконіжок, що дає мож­ливість рос­ли­нам асимілю­ва­ти вуг­ле­кис­ло­ту, син­те­зу­ва­ти й відкла­да­ти в насінні за­пасні по­живні ре­чо­ви­ни. Насіння до­сти­гає че­рез два-три тижні після по­чат­ку цвітіння, а оси­пається пізно во­се­ни. Од­на рос­ли­на повитиці польової ут­во­рює до 15 тис. і більше насінин, що зберіга­ють схожість у грунті про­тя­гом ше­с­ти-се­ми років.

Рос­ли­ни, що ура­жу­ють­ся по­ви­ти­цею

По­ви­ти­цеві бур’яни мо­жуть роз­ви­ва­ти­ся на рос­ли­нах різних класів, ро­дин і біотипів — од­но- і ба­га­торічних тра­вах, ча­гар­ни­ках і де­ре­вах. І хо­ча цей бур’ян не має вузь­кої спеціалізації що­до об’єкта па­ра­зи­ту­ван­ня, про­те ко­жен вид по­ви­тиці польової все-та­ки має свої спе­цифічні «впо­до­бан­ня» у ви­борі ура­жу­ва­них рос­лин. Так, на­при­клад, по­ви­ти­ця льо­но­ва мо­же роз­ви­ва­ти­ся ли­ше на льоні та рижію, а по­ви­ти­ця по­льо­ва є справді «всеїдним» пред­став­ни­ком цієї ро­ди­ни і по­шко­д­жує по­над 200 (а за ок­ре­ми­ми да­ни­ми — і до 630!) видів куль­тур­них і ди­ко­рос­лих, що­прав­да, пе­ре­важ­но трав’яни­с­тих рос­лин. Зо­к­ре­ма, це ба­га­торічні бо­бові тра­ви (ко­ню­ши­на, лю­цер­на, бур­кун), бу­ря­ки (цу­к­рові, кор­мові, сто­лові), ви­ка, льон, ко­ноплі, тю­тюн, ма­хор­ка, со­че­ви­ця, го­рох, соя, кор­мові бо­би, а та­кож чис­ленні ово­чеві та ба­ш­танні куль­ту­ри (ка­пу­с­та, морк­ва, ци­бу­ля, кар­топ­ля, то­ма­ти, пе­т­руш­ка, ка­ву­ни, гар­бу­зи) та ба­га­то інших. Ра­зом із тим, знач­на тов­щи­на сте­бел та до­вжи­на цьо­го ви­ду да­ють йо­му мож­ливість роз­ви­ва­ти­ся і на па­ро­ст­ках кущів і де­рев — буз­ку, жов­тої та білої акації, а та­кож мо­ло­дих на­са­д­жен­нях сли­ви, вишні, ви­но­гра­ду, ду­ба, ясе­ня, со­сни то­що.
Та­ким чи­ном, у спи­с­ку «га­с­тро­номічних упо­до­бань» по­ви­тиці по­льо­вої, рослини -паразиту, опи­ня­ють­ся май­же всі ос­новні сільгоспкуль­ту­ри, які нині ви­ро­щу­ють на ро­дю­чих ук­раїнських чор­но­зе­мах. Віднос­но стійки­ми до цієї аг­ро­номічної на­пасті є ли­ше зла­кові куль­ту­ри та со­няш­ник.

Шкідливість

На­ве­де­ний ви­ще пе­релік куль­тур є пе­ре­кон­ли­вим до­ка­зом то­го, що по­тенційна шкідливість по­ви­тиці є над­зви­чай­но ви­со­кою і не­до­оціню­ва­ти її не слід. Бо в та­ко­му разі на­ше тра­диційне «якось во­но бу­де» мо­же обер­ну­ти­ся цент­не­ра­ми чи навіть тон­на­ми не­до­от­ри­ма­них уро­жаїв.

Як ти­по­вий бур’ян-па­ра­зит по­ви­ти­ця по­льо­ва жи­вить­ся тільки «з ме­ню» інших рос­лин. Ви­с­мок­ту­ю­чи во­ду із роз­чи­не­ни­ми у ній ор­ганічни­ми та не­ор­ганічни­ми спо­лу­ка­ми, во­на спри­чи­нює по­ру­шен­ня обміну ре­чо­вин у рос­лин-жи­ви­телів, ос­лаб­лює і за­три­мує їхній ріст і роз­ви­ток. Вод­но­час уро­жайність по­льо­вих куль­тур зни­жується на 30–50% і більше. Знач­ний роз­ви­ток по­ви­тиці, особ­ли­во за низь­кої аг­ро­техніки ви­ро­щу­ван­ня, вза­галі мо­же при­зве­с­ти до по­вної за­ги­белі куль­тур­них рос­лин.

Так, на­при­клад, за ура­жен­ня па­ра­зи­том фу­раж­них посівів лю­цер­ни уро­жай зе­ле­ної ма­си зни­жується на 30–70%, а насіннєвих — у 2–2,5 ра­за змен­шується вихід насіння. Спо­с­теріга­лись ви­пад­ки, ко­ли на ура­же­них по­ви­ти­цею польовою посівах ко­ню­ши­ни вро­жаю насіння не от­ри­му­ва­ли зовсім. На посівах цу­к­ро­вих бу­ряків зни­жен­ня ма­си ко­ре­неп­лодів до­ся­гає 40–68% (або змен­шен­ня от­ри­ман­ня цу­к­ру на рівні 3,5–4 т/га і більше). Втра­ти вро­жаю ци­булі та морк­ви мо­жуть ся­га­ти 85%. Значні еко­номічні збит­ки мо­жуть бу­ти зу­мов­лені не­мож­ливістю ек­с­пор­ту­ва­ти зер­но сільсько­­гос­по­дарсь­ких куль­тур, що містить насіння по­ви­тиці, або не­обхідністю до­дат­ко­вих ви­т­рат на йо­го очи­щен­ня. До речі, за еле­к­т­ро­магнітно­го очи­щен­ня лю­цер­но­во­го насінєма­теріалу від домішок бур’яну у відхо­ди по­трап­ляє до 40% насіння
цієї куль­ту­ри.

Про­те по­ви­ти­ця польова не ли­ше зни­жує вро­жай, але й погіршує якість про­дукції. Сіно кор­мо­вих трав, за­ра­же­них по­ви­ти­цею, по­га­но сох­не, пліснявіє, втра­чає по­жив­ну цінність та сма­кові вла­с­ти­вості і навіть мо­же вик­ли­ка­ти за­хво­рю­ван­ня у свійських тва­рин. Ос­таннє по­яс­нюється на­явністю у бур’яні ал­ка­лоїдів ку­с­ку­ди­ну та ку­с­таліну, які є от­руй­ни­ми. При­со­с­ки по­ви­тиці, про­ни­ка­ю­чи у па­ренхіму, руй­ну­ють во­лок­на ке­на­фу, льо­ну, джу­ту. Як наслідок — такі стеб­ла по­га­но підда­ють­ся біологічно­му за­мо­чу­ван­ню, ут­во­рю­ють нерівномірне за за­барв­лен­ням та різко зни­же­ної якості во­лок­но. У цу­к­ро­вих бу­ряків, ура­же­них по­ви­ти­цею, на 1–2% зни­жується цу­к­ристість ко­ре­неп­лодів.

Шко­да від по­ви­тиці по­льо­вої, рослини-паразиту, мо­же ма­ти та­кож і опо­се­ред­ко­ва­ний ха­рак­тер: по­шко­д­жу­ю­чи по­кривні тка­ни­ни рос­лин, во­на спри­чи­нює ура­жен­ня рос­лин шкідни­ка­ми та хво­ро­ба­ми. До то­го ж по­ви­ти­ця й са­ма є пе­ре­нос­ни­ком ба­га­ть­ох рос­лин­них вірусів, зо­к­ре­ма мо­заїки цу­к­ро­вих бу­ряків, то­матів, огірків, тю­тю­ну, гірчиці, греч­ки, жов­тя­ниці пер­си­ка та айстр, ку­че­ря­вості верхівки морк­ви та ще цілої низ­ки не­без­печ­них хво­роб.

Дже­ре­ла та шля­хи по­ши­рен­ня

Ос­нов­ним дже­ре­лом по­ши­рен­ня по­ви­тиці по­льо­вої, рослини-паразиту, є по­га­но очи­ще­не насіння по­льо­вих куль­тур, пе­ре­важ­но лю­цер­ни та ко­ню­ши­ни. Ці бо­бові тра­ви є не ли­ше улюб­ле­ни­ми рос­ли­на­ми-жи­ви­те­ля­ми по­ви­тиці, але й од­ни­ми з ос­нов­них кор­мо­вих куль­тур у тва­рин­ництві. Щорічно ни­ми засіва­ють ти­сячі гек­тарів прак­тич­но в усіх об­ла­с­тях Ук­раїни, а то­му особ­ли­вих про­блем із по­ши­рен­ням у цьо­го бур’яну не­має. Ви­нят­ко­во ви­сокі шан­си от­ри­ма­ти та­кий не­ба­жа­ний «по­да­ру­но­чок» на свої по­ля дає сівба насінням лю­цер­ни, ви­ро­ще­ної у півден­них регіонах країни, де насіннєві посіви цієї куль­ту­ри ча­с­то по­тер­па­ють від за­сил­ля по­ви­тиці.

За да­ни­ми Дер­жав­ної ве­те­ри­нар­ної та фіто­санітар­ної служ­би Ук­раїни, по­ви­ти­цю польовута­кож ви­яв­ля­ють у насінні по­льо­вих, ово­че­вих, лікарсь­ких та квітко­вих куль­тур, ви­ро­щу­ва­них в Ук­раїні чи імпор­то­ва­них з інших країн (Ту­реч­чи­ни, Сирії, Греції, Ліва­ну, США, Угор­щи­ни, Чехії, Йор­данії то­що).

По­ряд із висівом не­до­стат­ньо очи­ще­но­го насіння ви­нят­ко­ве зна­чен­ня у по­ши­ренні бур’яну та­кож ма­ють й інші ас­пек­ти ви­роб­ни­чої діяль­ності лю­ди­ни. Транс­портні за­со­би, сільсько­го­с­по­дарсь­ка техніка та зна­ряд­дя, зро­шу­вальні ка­на­ли, за­ра­жені ор­ганічні до­б­ри­ва та зер­нові відхо­ди — все це відмінні за­со­би по­ши­рен­ня насіння по­ви­тиці. Так, під час зби­ран­ня с.-г. куль­тур із не­ве­ли­ко­го во­гни­ща бур’яну насіння «розсівається» ком­бай­ном пло­щею всьо­го по­ля, а ра­зом із вне­сен­ням гною, ку­ди во­но по­трап­ляє внаслідок годівлі тва­рин за­ра­же­ни­ми рос­ли­на­ми, чи за на­ли­пан­ня на ро­бочі ор­га­ни зна­рядь — вза­галі роз­но­сить­ся всіма по­ля­ми сівозміни.

Вод­но­час по­ши­рен­ня по­ви­тиці польової, рослини-паразиту,при­род­ним шля­хом (тоб­то без втру­чан­ня лю­ди­ни) — вітром, та­ли­ми і до­що­ви­ми во­да­ми, тва­ри­на­ми і пта­ха­ми, з ди­кою рос­линністю — відбу­вається віднос­но повільно. Тож нинішній рівень за­бур’яне­ності аг­ро­це­нозів цим ви­дом є нічим іншим, як наслідком гру­бо­го по­ру­шен­ня за­ходів убез­пе­чен­ня від ньо­го, а то й про­сто ігно­ру­ван­ня аг­раріями еле­мен­тар­ни­ми пра­ви­ла­ми ка­ран­ти­ну рос­лин.

За­хо­ди за­хи­с­ту

Під час пла­ну­ван­ня за­ходів бо­роть­би із по­ви­ти­цею польовою слід чітко усвідо­млю­ва­ти два мо­мен­ти. Пер­ший: як­що бур’ян уже ура­зив куль­тур­ну рос­ли­ну, то зни­щи­ти йо­го мож­на пе­ре­важ­но тільки ра­зом із нею. Дру­гий — поз­бу­ти­ся по­ви­тиці вкрай склад­но. По­вна ліквідація во­гнищ цьо­го бур’яну по­тре­бує три­ва­лої і ду­же копіткої ро­бо­ти, ча­с­то впро­довж декількох років си­с­те­ма­тич­но­го йо­го зни­щен­ня у во­гнищі за­ра­жен­ня. То­му най­кра­щим спо­со­бом уник­ну­ти не­приємно­с­тей, пов’яза­них із по­ши­рен­ням та бурх­ли­вою «життєдіяльністю» по­ви­тиці, є профілак­ти­ка, зо­к­ре­ма ре­тель­не до­три­ман­ня пра­вил ка­ран­ти­ну рос­лин, най­важ­ливіші з них — це:

 • ре­тель­на пе­ревірка насіннєво­го ма­теріалу. У разі ви­яв­лен­ня насіння по­ви­тиці польової чи іншо­го ка­ран­тин­но­го бур’яну йо­го спря­мо­ву­ють на до­очи­щен­ня, а в ок­ре­мих ви­пад­ках — утилізу­ють;
 • ре­тель­не очи­щен­ня ма­шин та зна­рядь, що ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ли на зби­ранні вро­жаю із діля­нок, засміче­них по­ви­ти­цею, перш ніж ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти їх для інших робіт;
 • не­до­пу­щен­ня по­трап­лян­ня по­ви­тиці польової у кор­ми (із зе­ле­ною ма­сою, сіном, зер­но­ви­ми відхо­да­ми то­що);
 • до­три­ман­ня сівозмін із висівом куль­тур, які не ура­жу­ють­ся або слаб­ко ура­жу­ють­ся по­ви­ти­цею: всіх видів зер­но­вих та со­няш­ни­ку;
 • розміщен­ня у сівозміні сприй­нят­ли­вих до по­ви­тиці куль­тур із ура­ху­ван­ням три­ва­лості життєздат­ності її насіння (при­близ­но шість років);
 • впро­ва­д­жен­ня у сівозміну полів із чор­ним па­ром. Об­робіток ос­танніх вар­то по­чи­на­ти з осінньої без­по­ли­це­вої оран­ки, на­далі — про­во­ди­ти по­ша­ро­вий об­робіток грун­ту;
 • оран­ка полів, засміче­них по­ви­ти­цею польовою, на всю гли­би­ну ор­но­го ша­ру, що більшою мірою сприяє за­ги­белі про­ростків бур’яну (насіння про­ро­с­тає із гли­би­ни не більше ніж 6 см);
 • на­весні пе­ред висівом слід про­ве­с­ти дві-три куль­ти­вації, які у рай­о­нах зро­шу­ва­но­го зем­ле­роб­ст­ва доцільно поєдну­ва­ти із про­во­каційни­ми по­ли­ва­ми.
 • До­гляд за посіва­ми слід по­чи­на­ти із бо­ро­ну­ван­ня до по­яви сходів і після. Про­тя­гом ве­ге­тації — про­во­ди­ти міжрядні об­робітки і зни­щу­ва­ти ок­ремі ура­жені по­ви­ти­цею польовою рос­ли­ни;
 • во­гни­ща ура­же­них посівів не­обхідно ви­ко­шу­ва­ти із за­хоп­лен­ням півто­ра­ме­т­ро­вої га­рантійної зо­ни на­вко­ло, обов’яз­ко­во до цвітіння бур’яну, ско­ше­ну ма­су ви­су­шу­ва­ти, ви­но­си­ти за межі по­ля та спа­лю­ва­ти. Во­гни­ще потрібно ут­ри­му­ва­ти у стані чор­но­го па­ру або об­роб­ля­ти гербіци­да­ми;
 •  у посівах ба­га­торічних трав і на не­об­роб­лю­ва­них зем­лях по­ви­ти­цю польову слід яко­мо­га частіше низь­ко ско­шу­ва­ти до її цвітіння (ос­нов­на ма­са по­ви­тиці як світло­люб­ної рос­ли­ни розміщується на ви­соті по­над 10 см);
 •  решт­ки бур’яну, що за­ли­ши­ли­ся у ско­шеній стерні, мож­на зни­щу­ва­ти ме­ханічним шля­хом (ви­па­лю­ван­ням або хімічним ме­то­дом);
 •  пе­ред зби­ран­ням уро­жаю куль­тур­них рос­лин во­гни­ща на посівах, за­ра­же­них по­ви­ти­цею польовою, не­обхідно ско­шу­ва­ти і зби­ра­ти ок­ре­мо. Засміче­ний уро­жай потрібно зберіга­ти ок­ре­мо від чи­с­то­го;
 • за­сто­су­ван­ня для хімічно­го зни­щен­ня по­ви­тиці у посівах ба­га­торічних трав гербіцидів Керб 50W, з. п., у нормі ви­т­ра­ти 4–5 кг/га; Ра­ун­дап, 48%, в. р., Глі­фо­ган 480, в. р., Доміна­тор 360, в. р., Бу­ран, в. р. (360 г/л) — 0,6–0,9 л/га; у по­сад­ках кар­топлі — Зен­кор 70 WG, в. г. (0,5–1,5 кг/га), Тар­га Су­пер, 5% к. е. (2–4 л/га); Пан­те­ра, 4% к. е. (1–1,5 л/га); Ра­ун­дап (ана­ло­ги — Гліфо­ган, Ра­ун­дап біо), 48% в. р. (2 л/га) та ін.

К роду повилика относятся наиболее опасные для культурных растений цветковые паразитические растения, сочетающие большую жизнеспособность с высокой плодовитостью. Повилика происходит из тропической Америки и Африки, откуда она распространилась к северу и к югу, постепенно приспосабливаясь к новым условиям и растениям и выделяя новые виды (описано до 100 видов). Различают тонко- и толстостебельчатые формы.

Повилика (Cuscuta) — род паразитических растений, все виды которого отнесены к категории карантинных сорняков. Ранее выделяли отдельное семейство Повиликовые (Cuscutaceae), состоящее из одного рода — Повилика. Современные генетические исследования показали, что правильнее относить этот род к трибе Повиликовые семейства Вьюнковые (Convolvulaceae).

Кустарник поражен Повиликой. © Stephen Kruso

В нашей стране насчитывается более 30 видов повилики. Все они — объекты внутреннего карантина. Наиболее распространены и вредоносны: Повилика полевая (Cuscuta campestris), Повилика клеверная (Cuscuta trifolii), Повилика хмелевидная (Cuscuta lupuliformis), Повилика льняная (Cuscuta epilinum), Повилика короткоцветковая перечная (Cuscuta breviflora), Повилика Лемана (Cuscuta lehmaniana).

Повилики — это надземные паразиты, тело которых превратилось в нитевидный или шнуровидный, вьющийся, желтоватый, зеленовато-желтый или красноватый гладкий или бородавчатый, лишенный хлорофилла стебель с едва заметными следами листьев в виде чешуек. Растения лишены корней, питаются и прикрепляются к растению-хозяину при помощи присосок — гаусториев, образующихся в местах соприкоснонения с питающим растением и глубоко внедряющихся в его ткань. Отсасывание питательных веществ происходит за счет более высокого осмотического давления клеточного сока паразита.

Стебель повилики покрыт многочисленными довольно мелкими, сидячими или расположенными на коротких цветоножках цветками с двойным околонветником белого, розоватого или зеленоватого цвета, собранными в клубочковидные, колосовидные или шаровидные соцветия. Плод коробочка с четырьмя, редко — двумя или одним шаровидными, овальными или слегка удлиненными (иногда неправильной формы) семенами; с внутренней стороны они угловатые, покрыты твердой ячеистой, ямчато-шероховатой оболочкой.

Кустарник поражен Повиликой. © Dennis Rex

Повилики паразитируют на однолетних и многолетних травах, кустарниках и деревьях (кормовые бобовые, технические, овощные, бахчевые, декоративные культуры, виноградники, плодовые деревья, ягодники, дикорастущие травы, кустарники и древесные породы). Кроме основных растений-хозяев, отдельные виды повилик способны заражать очень многие растения, принадлежащие к разнообразным семействам. Лишь некоторые виды специализированы к определенным питающим растениям.

Отсасывая воду с растворенными в ней органическими и неорганическими соединениями, повилики вызывают нарушение обмена веществ у растений-хозяев, ослабляют и задерживают их рост и развитие. Быстро разрастаясь, паразит охватывает целые массивы восприимчивой культуры, нередко вызывая гибель пораженных растений. Снижается не только урожай, но и зимостойкость растений, ухудшается качество продукции. Скошенные на сено травы, зараженные повиликой, плохо сохнут, плесневеют, теряют питательность, могут вызвать заболевания животных, а иногда и их гибель. Повилика служит также переносчиком вирусных болезней растений.

Крапива пораженная повиликой. © Joan Simon

Распространение этих цветковых паразитов происходит, главным образом, с семенами культурных растений при плохой их очистке. Кроме того, они переносятся животными, машинами, водой, ветром; попадают на поля с навозом, если скоту скармливали растения, зараженные повиликой; распространяются с посадочным материалом, тарой. Источником инфекции могут служить дикие виды растений и сорняки, зараженные этим паразитом.

Отличительные признаки разных видов повилики — морфология стебля и цветков, а также специализация к паразитированию на определенных питающих растениях.

У повилики тимьянной тонкие желтоватые или красноватые нитевидные ветвящиеся стебли толщиной до 1 мм, развивающиеся преимущественно на нижней части стеблей питающего растения, часто образующие густой войлок у самой земли. Цветки розово-белые на очень коротких цветоносах, собраны в плотные шаровидные пучки. Плодоношение обильное. Заражает клевер, люцерну, вику, свеклу, лен, картофель, тимофеевку и многие сорняки.

Повилика тимьянная (Cuscuta epithymum). © Hans Hillewaert

Повилика полевая имеет нитевидные бледно-желтые ветвящиеся стебли, развивающиеся в средней и верхней частях поражаемых растений. Цветки белые. Плодоношение обильное. Заражает табак, махорку, свеклу, клевер, вику, люцерну, чечевицу, горох, сою, капусту, морковь, арбуз, тыкву, картофель, донник желтый и многие сорняки.

Повилика полевая (Cuscuta campestris). © RuB

У повилики люцерновой или сближенной стебли волосовидно-тонкие, желтые с розовым оттенком или зеленоватые, гладкие, голые, цветки белые, собраны в плотные клубочки с прицветниками у основания. Плодоношение обильное. Сильно поражает люцерну и многие травянистые растения.

Повилика люцерновая, или сближенная. © Михаил Князев

Повилика клеверная имеет нитевидные, толщиной до 1 мм, ветвистые красные стебли. До своего цветения она распространяется в нижней части стебля питающего растения, где образует густой войлок из ветвей, и только впоследствии поднимается выше. Цветки розовые, реже – белые, на очень коротких цветоножках, собраны в плотные шаровидные пучки. Паразитирует на клевере, люцерне, нике, свекле, льне, картофеле и ряде сорняков.

Повилика льняная имеет зеленовато-желтые, средней толщины, сочные, неветвистые стебли. Чашечка желтоватых цветков по длине почти равна венчику. Семена одиночные или двойные. Заражает лен, рыжик, клевер, люцерну, коноплю, свеклу и другие культурные и сорные растения.

Повилика льняная (Cuscuta epilinum). © A. Mrkvicka

Повилика европейская сходна с повиликой тимьянной, от которой отличается более толстым (2,5 мм) красноватым стеблем. Цветки у нее розоватые. Семена шаровидные или грушевидные. Заражает люцерну, клевер, эспарцет, коноплю, бобы, табак, хмель, картофель, люпин, семенники овошных культур, многочисленные сорняки, а также кустарники и деревья.

Повилика европейская (Cuscuta europaea). © Anneli Salo

Повилика одностолбиковая имеет шнуровидные ветвистые стебли толщиной 2 мм и более. Цветки у нее сидячие или на коротких цветоножках, собраны в рыхлые колосовидные соцветия. Трубка венчика короткая, не выдается из чашечки. Паразитирует на винограде, древесных и кустарниковых породах, может заражать подсолнечник, хлопчатник, свеклу, а также некоторые сорняки (крапиву, полынь, лебеду).

Повилика одностолбиковая (Cuscuta monogyna). © Слава Беспалов

Плоды повилики (коробочки) содержат от 2 до 5 мелких, диаметром 1—3 мм, семян, покрытых твердой оболочкой с ячеистой ямчато-шероховатой поверхностью.

Зародыш у повилики не дифференцирован на семядоли, корень и стебель представляют собой спирально закрученную нить, погруженную в студенистую белковую питательную массу.

Семена многих видов повилики по массе, форме, а часто и цвету очень сходны с семенами культурных растений, на которых паразитируют. Так, семена повилики полевой и клевера ползучего настолько похожи, что их можно различить лишь при внимательном осмотре. Маскировка семян паразита под семена культурного растения – результат паразитической адаптации. Это затрудняет использование обычных методов отделения семян клевера и люцерны от семян повилики.

Участок пораженный повиликой. © Forest and Kim Starr

Очистку семян приходится вести на специальных сортировках, действие которых основано на комбинации сит и ветрогона с последующим использованием специальных электромагнитных машин. Семена повилики, имеющие ячеистую поверхность, смешивают с магнитным порошком и отделяют при помощи злектромагнитов от семян культурных растений, у которых на гладкой семенной кожуре порошок не задерживается.

Семена повилики прорастают на 5—15-й день после посева. Незрелые семена набухают и прорастают скорее, чем зрелые.

При набухании семени спирально закрученный зародыш распрямляется, утолщенный конец его, лишенный чехлика и снабженный бесцветными волосками, врастает в почву и поглощает воду. Противоположный конец проростка освобождается от семенной кожуры, поднимается вертикально и начинает совершать вращательные движения по часовой стрелке в поисках питающего растения.

В начальный период развития проростки получают питательные вещества за счет запасов семян. Проросток может “переползатъ” на короткое расстояние за счет перемещения питательных веществ от его основания к верхушке. Такое самостоятельное существование может продолжаться 16—25 дней, при этом известны случаи, когда длина проростка достигала 30 см и более.

Повилика европейская захватывает Бузину травянистую. © Joan Simon

Если паразит не встретит подходящее для заражения растение, он погибает.

Прикрепление паразита к хозяину и его питание осуществляются при помощи гаусториев, которые образуются на нитевидном стебле повилики со стороны, примыкающей к стеблю растения-хозяина. Выделяемые присосками вещества размягчают эпидермис, что облегчает проникновение паразита в ткань питающего растения. Если условия оказываются приемлемыми, внутренняя часть присоски разрастается, образуя клиновидное сосальце.

Сосальце разрывает кожицу присоски, глубоко входит в тело питающего растения и направляется к его проводящему пучку. Дойдя до древесины, центральные клетки сосальца превращаются в трахеиды, а флоэмные элементы, в свою очередь, соединяются с соответствующими элементами растения-хозяина в общую систему, позволяющую паразиту получать воду и питательные вещества.

После того как повилика присосется к питающему растению, ее связь с почвой нарушается и она начинает жить за счет питательпых веществ, извлекаемых из растения-хозяина. При этом паразит развивается удивительно быстро, выбрасывая огромной длины желтоватые или с оранжевым оттенком плети, в стеблевых узлах которых закладываются боковые побеги. Скоро растения в очаге заражения оказываются сильно опутанными длинными стеблями повилики. От одного семени может образоваться очаг поражения диаметром до 6 м2. Вегетативное тело повилики обладает высоким тургорным давлением, которое позволяет обрывкам побегов не увядать в течение нескольких дней.

Кустарник поражен Повиликой. © VanLap Hoang

Семена повилики благодаря оболочкам с разной водопроницаемостью прорастают неодновременно, поэтому появление всходов может быть растянуто на несколько лет.

Меры борьбы с повиликой

В борьбе с повиликой большое значение имеют профилактические мероприятия. Посев проводят очищенными от повилики семенами. Осуществляют апробацию посевов на корню, фитопатологическую экспертизу, карантиниые мероприятия. Согласно государственным стандартам запрещается посев семенами, засоренными повиликой.

Основной источник заражения посева повиликой — почва, в которой скапливаются большие запасы семян паразита. Поэтому для посева выбирают не засоренные участки (по данным полевой апробации) или очищают почву. Очистку пахотного горизонта осуществляют либо путем заделки семян повилики на большую глубину при помощи вспашки плугами с предплужниками, либо стимулированием их прорастания с последующим уничтожением всходов поверхностной обработкой. В районах орошаемого земледелия прорастание семян повилики стимулируют провокационными осенними и весенними поливами.

Стебель пораженный повиликой. © 石川 Shihchuan

С посевов люцерны и клевера, наиболее часто заражаемых повиликой, паразит распространяется на другие культуры, в первую очередь на те, которые следуют за ними в севообороте. Поэтому на зараженных полях из севооборота исключают поражаемые культуры на 5—6 лет.

Если повилика появилась в посевах многолетних трав (клевер, люцерна), их выкашивают до начала цветения или обсеменения повилики. Своевременный укос особенно эффективен против повилики полевой, 95% стеблей которой располагаются на расстоянии, не превышающем 5 см от поверхности почвы, и при низком срезе легко удаляются с поля вместе с сеном.

Использованный материал:

 • Попкова. К.В. / Общая фитопатология: учебник для вузов / К.В. Попкова, В.А. Шкаликов, Ю.М. Стройков и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 2005. – 445 с.: ил. – (Классики отечественной науки).

Применение повилики: польза и вред

Повилика – это однолетнее растение-паразит, хорошо известное агрономам и дачникам. Внешне этот сорняк похож на длинного тонкого червя желтого или красноватого цвета, опутывающего, словно паутиной, несчастное растение. Ни корней, ни листьев, ни других привычных в мире флоры органов этот удивительный вид не имеет и потому не может добывать необходимые для своей жизнедеятельности вещества иначе, чем присосавшись к другому растению.

Повилика широко распространена практически по всему миру. Всего на земном шаре существует несколько сотен видов этого сорняка.

Знаете ли вы? Стебли повилики быстро растут и ветвятся, как в голливудских фильмах ужасов, поражая на своем пути все больше и больше жертв. Каждая особь при этом распространяет более сотни тысяч (!) семян, которые могут сохранять всхожесть до шести лет и прорываться наружу даже после глубокой перекопки почвы. Неудивительно, что такое растение представляет собой настоящее бедствие для сельского хозяйства, особенно, если участь, что от повилики очень сложно избавиться механическими методами. Как правило, пораженные участки требуют длительного карантина: на месте, которое облюбовала для себя повилика, чтобы от нее окончательно избавиться, нельзя ничего сажать несколько лет (как было сказано, семена повилики могут ждать в земле своего часа очень долго). Но, как это часто бывает в природе, являясь злейшим врагом огородников, повилика тем не менее способна приносить и пользу. Оказывается, это растение обладает целым рядом целебных качеств, причем их детальное изучение ученым еще предстоит совершить.

Лечебные свойства повилики

Употребленная правильно повилика обладает целым рядом лечебных свойств, которые определяются ее химическим составом.

Например, содержащийся в повилике конвольвулин усиливает перистальтику кишечника, вызывает слабительный эффект и, таким образом, помогает избавиться от запора. Кверцетин вообще считается одним из самых полезных флавоноидов: он препятствует развитию воспалительных заболеваний, укрепляет иммунитет, благотворно действует на сердечно-сосудистую систему, укрепляет стенки сосудов, разжижает кровь и улучшает кровоток. Также это вещество оказывает обезболивающее и противоаллергенное действие.

Кроме того, повилика обладает вяжущими свойствами, благодаря чему помогает остановить кровотечения намного лучше, чем другие лекарственные травы.

На мочеполовую систему растение также оказывает позитивное воздействие, она является прекрасным мочегонным средством, облегчает болезненные состояния при менструациях, стимулирует половую функцию, особенно у мужчин (улучшает потенцию, предотвращает преждевременное семяизвержение). Кроме того, повилика может помочь представителям сильного пола избавиться от симптомов простатита. Считается, что повилика улучшает метаболические процессы в организме, позитивно влияет на питание клеток. Настойки из повилики используют при простудных и желудочных заболеваниях, жаре и ознобе, при болезнях печени, стенокардии, воспалениях толстого кишечника, головной и зубной боли, алкоголизме, кожных заболеваниях и даже некоторых отклонениях психики и нервных расстройствах.

Семена этого растения, помимо всего прочего, обладают общим тонизирующим эффектом.

Заготовка и хранение повилики в лекарственных целях

Все упомянутые выше свойства обосновывают широкое использование повилики в лечебных целях. Однако приготовлению различных отваров и настоев из повилики предшествует заготовка сырья и обеспечение его правильного хранения.

Лекарственным сырьем у повилики является ее стебель (собственно, он представляет собой все растение), а также семена. Правильное время сбора стеблей повилики – летние месяцы, когда трава находится в стадии цветения либо в начале плодоношения, а для семян – осень. Некоторые рекомендуют снимать повилику для заготовки в тот момент, когда ее стебель сделал один оборот вокруг растения-жертвы. Этот способ имеет одно неоспоримое преимущество – он позволяет не только заготовить лекарство, но и спасти ни в чем не повинную культуру от вреднейшего паразита.

Собранное сырье следует хорошо высушить. Для этого используется помещение с хорошей вентиляцией. Семена можно поджарить в духовке при невысокой температуре до полного подсыхания. Готовый материал раскладывается по бумажным пакетам и хранится в защищенном от влаги месте.

Рецепты народной медицины

Как было указано, традиционная фармакология не использует повилику в качестве лекарственного компонента, чего нельзя сказать о народной медицине. Наши предки издавна применяли это сорное растение для исцеления всевозможных недугов.

Знаете ли вы? Известно, что знахари передавали из поколения в поколения различные снадобья, изготовленные из этой травы. Она даже использовалась в качестве основного компонента для сильнейшего приворотного зелья, приняв которое, человек приобретал полную эмоциональную зависимость от того, кто его опоил. Эликсир обладал такой чудодейственной силой, что тайну его приготовления маги готовы были унести с собой в могилу. Известнейший средневековый медик Ибн Сина (Авиценна) еще в ХI веке заметил, что поджаренные семена повилики обладают способностью благотворно действовать на желудок, а в смеси с уксусной эссенцией растение также улучшает работу печени и даже помогает избавиться от приступа икоты. От меланхолии он рекомендовал принимать отвар из повилики вместе с изюмом. Перед использованием лекарь сушил растение, затем растирал его в порошок, который добавлял в вино.

Тибетские врачи и сегодня применяют повилику для лечения воспалений легких, сосудистых заболеваний, а также расстройств функционирования печени.

Польза сока повилики

Сок повилики традиционно применяют при желтухе (не путать с гепатитом!), особенно в случаях, когда вследствие закупорки сосудов возникает жар и озноб. Однако следует понимать, что речь идет не о лечении заболевания, а об облегчении его симптомов (в первую очередь – лихорадки). Жаропонижающий эффект сока повилики можно повысить, если добавить в него семена растения. С помощью отвара, приготовленного из цветков повилики, можно остановить кровотечение и облегчить протекание пневмонии.

Для лечения воспаления легких даже принимают ванну из повилики: отвар (25 г засушенных стеблей на 1 л воды кипятится 20 минут, охлаждается и отцеживается) добавляют в теплую ванну.

Такую процедуру рекомендуют проводить каждый день или каждые два дня в течение двух недель.

Настойка при зубной боли

Повилика при зубной боли принимается в виде настойки по 1 столовой ложке трижды в день. Для приготовления препарата 25 г (примерно одна треть стакана) высушенных стеблей повилики заливают стаканом крутого кипятка и настаивают 60 минут.

Отвар при кожных заболеваниях

Повилика применяется для лечения многих кожных заболеваний, в частности, она эффективна при дерматите, экземе, детской сыпи. Приготовленный на ее основе отвар употребляется вовнутрь (два раза в день по полстакана), используется в качестве примочек или добавляется в ванну.

Важно! Сыпь у детей лечится только ванночками, поить малышей отварами и настоями из повилики нельзя! Сухую траву, измельченную в порошок, заливают горячей водой и томят на водяной бане 20 минут, после чего охлаждают и процеживают. На 1 л воды необходимо взять 25 г повилики.

Лечение кожных заболеваний проходит эффективнее, если прием отвара сочетать с наружным использованием мази на основе повилики. Для приготовления такого препарата достаточно перемешать растертые в порошок высушенные стебли повилики с обычным сливочным маслом.

Отвар при болезненных менструациях

Для снятия болезненных ощущений при менструации женщинам рекомендуется три раза в день по одной столовой ложке принимать отвар, приготовленный следующим образом: стаканом кипятка залить 25 г высушенной и измельченной повилики, настоять два часа, процедить.

Важно! Препарат следует принимать при скудных менструальных выделениях!

Отвар при заболеваниях желудочно-кишечного тракта

Кровоостанавливающие свойства, которыми обладает повилика, позволяют использовать ее при язвах желудка и двенадцатиперстной кишки. Способ приготовления отвара и приема – тот же, что и при менструальных болях, но сухого сырья в этом случае следует взять меньше (на стакан воды достаточно 5 г травы) либо разбавить более концентрированный отвар необходимым количеством воды.

Такой же отвар применяется и для лечения ряда других заболеваний желудочно-кишечного тракта, утверждают даже, что он эффективен на ранних стадиях злокачественных образований в желудке.

Вред, побочные действия и симптомы отравления

Как было сказано, повилика является ядовитым растением, поэтому при неосторожном применении им легко можно отравиться. Так, известны случаи серьезных интоксикаций, которые получали сельскохозяйственные животные, выпасаемые на зараженных повиликой лугах. Еще опаснее кормить домашний скот сеном, изготовленным из не очищенной от повилики травы, поскольку, полежав и подсохнув, растение становится более ядовитым и даже способно вызвать смерть животного.

Отравляющими свойствами обладают содержащиеся в повилике сапонин, кустанин и конвольвулин, хотя в малых дозах эти вещества обладают целебным эффектом.

Например, конвольвулин, как было сказано выше, может улучшить работу кишечника и помочь избавиться от запора, но эти же его свойства при превышении допустимого количества вызывают сильнейшую диарею, переполненность кровью сосудов слизистой оболочки желудка, поражение тонкого и толстого кишечника. При беременности эти симптомы могут перекинуться на матку и спровоцировать выкидыш.

Кроме поноса, повилика может вызвать сильное головокружение, головные боли, тошноту и рвоту. Если отравление произошло, необходимо немедленно промыть желудок (с использованием сорбентов, например, активированного угля) и после этого обратиться к врачу. Рекомендовано обильное питье слизистых отваров, киселей на основе крахмала и т. п. – обволакивающее действие, которое они оказывают на слизистую оболочку желудка, минимизирует проникновение в кровь токсинов. Такой же эффект может дать принятие небольшого количества растительного масла.

Таким образом, повилику можно употреблять в качестве лекарства исключительно после подробной консультации с лечащим врачом, при этом беременность и лактация, сахарный диабет, ожирение, диарея – прямые противопоказания к приему этого растения. С осторожностью следует относиться к нему и при язвах – растение может помочь заживить рану, но может и навредить при неправильном приеме. Любые острые воспалительные процессы в организме – повод проявить дополнительную осторожность. Как уже упоминалось, препараты из повилики нельзя использовать как внутреннее лекарство детям.

>Повилика

Полезные свойства и применение корня повилики

Полезные свойства повилики

Повилика известна как сорное растение, весьма вредное для культурных видов, но его использование в лечебных целях может принести пользу. Повилику запасают для приготовления натуральных лечебных отваров и настоев, применяющихся при различных заболеваниях. Известно, что все виды растения обладают мочегонным, слабительным и обезболивающим свойствами. Трава испокон веков применяется многими поколениями знахарей. Присущи повилике кровоостанавливающее и вяжущее свойства. В её состав входят гликозид кускутин, дубильные вещества, фитостерины. Не менее полезными являются флавоны, флобофены, лейкоантоцианы, углеводы.

Применение повилики

Авиценна написал будущим поколениям об уникальности данного растения, отметив его способность очищать сосуды, устранять зубную боль. Сочетая настой с уксусом, можно вылечить икоту, и нормализовать проходимость желчных протоков. В наши дни известно, что повилика эффективна в применении при онкологических заболеваниях, при болезненных менструациях.

Настой повилики: взяв 5–7 г травы на 200 мл кипятка, следует настаивать состав 2 часа, процедить и принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день.

Лечит растение простуду, желудочно-кишечные болезни. Примочки с использованием отваров избавляют от беспокоящего зуда при кожных заболеваниях.

Отвар из повилики: следует взять 50 г травы на 2 л кипятка, кипятить на слабом огне 20–25 минут, затем охладить, процедить, отжать и добавить в ванну с водой. Ванны делают ежедневно или через день 10–12 раз.

Сок повилики полезен при желтухе, в сочетании с семенами он лечит хронические лихорадки. Цветки обладают гемостатическим свойством, их настой применяется при воспалении легких.

Настой цветков: для него потребуется 1 чайная ложка цветков на 1 стакан кипятка, настаивается средство 1 час, а затем процеживается. Принимать его рекомендуется по 2 столовых ложки 3 раза в день.

Народная медицина советует воспользоваться повиликой для лечения алкогольной зависимости.

Корень повилики

Как только растение вырастает на несколько сантиметров и делает один виток вокруг растения-донора, его корень тут же отсыхает, поэтому нужно успеть сделать заготовку на зиму. Есть превосходный рецепт мази, способствующий лечению рака кожи,

Мазь из повилики: натертый корень повилики необходимо смешать с коровьим маслом в пропорции 1:1. Пораженные места следует смазывать 1–2 раза в день. Одновременно нужно пить отвар из растения по 1/2 стакана 3 раза в день.

Семена повилики

Семена повилики способствуют улучшению функций мочеполовой системы. Такое благоприятное воздействие объясняется положительными свойствами веществ семян, действующих исцеляюще на спинной мозг и, как следствие, на иннервируемые органы. Улучшая питание клеток и восстанавливая нормальную циркуляцию биохимических процессов, полезные элементы приводят в порядок миелиновый слой.

Зерна повилики – прекрасное средство для укрепления урогенитальных мышц, что важно при снижении потенции у мужчин и слабости мускулатуры половых органов у женщин.

Повилика полевая

Повилика полевая – растение с нитевидными желтыми или розовато-желтыми стеблями, имеет пятимерные белые или зеленоватые цветочки, собранные в рыхлые соцветия. Она родом из Северной Америки, распространилась во многих странах в результате перевозок сельскохозяйственных культурных растений. Паразитирует данный вид на двудольных – на люцерне, бахчевых и огородных культурах, снижает урожай и качество продукции. Крепится повилика полевая на стеблях растений при помощи присосок, проникая в паренхиму и высасывая полезные вещества. Но какими бы отрицательными качествами ни обладала повилика для окружающей растительности, человек может использовать её в лечебных целях.

Настой повилики: 20 г сухой травы следует залить 200 мл кипятка и настаивать 1 час. Принимают такое лекарство по 1/3 стакана 3 раза в день при опущении матки и маточных кровотечениях.

Повилика европейская

Повилика европейская отличается нитевидными, красными, ветвистыми стеблями, цветки её розовато-белые или розовые, собраны в шаровидные соцветия. Она, также как и её растения-родственники, нарушает обменные процессы у культурных растений, питается запасами органических и неорганических веществ, что приводит к их гибели в большом количестве. Лечебными свойствами, полезными для человека, обладают корни, стебли и цветки травы. Семена её сохраняют жизнеспособность шесть лет.

Повилика клеверная

Данный вид обитает во всех районах СНГ. Объектами поражения этого сорняка становятся клевер, вика, лен, люцерна. Стебли клеверной повилики очень тонкие, многоветвистые, вьющиеся, лиловато-красного цвета. Цветки мелкие, собраны в шаровидные клубочки. Химический состав растения такой же, как, к примеру, у повилики европейской, но он ещё изучается. Установлено, что данный тип растений ядовит, известно, что в химическом составе содержится глюкозид, но его свойства пока полностью не раскрыты. Основные действующие вещества положительно влияют на лечение множества заболеваний.

Противопоказания к применению повилики

Повилика противопоказана при диабете, ожирении. Не рекомендуется её применение при язвенной болезни желудка и при диарее. Ядовитые растения нужно использовать с осторожностью и только под наблюдением врача, строго соблюдая дозировку при приготовлении и приеме готового средства.

Эксперт-редактор: Соколова Нина Владимировна | Врач-фитотерапевт

Образование: Диплом по специальности «Лечебное дело» и «Терапия» получен в университете имени Н. И. Пирогова (2005 г. и 2006 г.). Повышение квалификации на кафедре фитотерапии в Московском Университете Дружбы Народов (2008 г.).

Другие врачи

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *